Avís legal

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 22/01/2020
 
Tresmacarrons, S.L. responsable legal del restaurant Tresmacarrons, li vol informar sobre quines són les condicions d’ús que afecten “www.tresmacarrons.com” (en endavant “Tresmacarrons”). Alhora, li indiquem que a la nostra Política de Privacitat i de Cookies trobarà informació referent al tractament de dades personals i a l’ús o captació d’informació a través de cookies.
 
Recordar-li en qualsevol cas que, pel simple fet d’accedir i navegar per Tresmacarrons vostè està acceptant les clàusules del present Avís Legal. Per aquest motiu, us animem a que el llegueixi detalladament i que s’abstingui de continuar navegant pels seus continguts en cas que hi estigui en contra.
 

Identificació del titular

El titular i representant legal de Tresmacarrons i www.tresmacarrons.com és Tresmacarrons, S.L. amb N.I.F.: B-65097289 i domicili a El Masnou (Barcelona).
 
Per a comunicar-se amb ell podeu usar el següent correu electrònic de contacte: tresmacarrons@tresmacarrons.com
 

Condició d’usuari

L’accés, la navegació i l’ús de Tresmacarrons, així com dels seus subdominis i/o directoris, es troben regits per les presents condicions d’ús. Tals condicions d’ús són aplicables a qualsevol Usuari de Tresmacarrons i, en el cas concret, de les xarxes socials a elles vinculades des del moment que accedeix a la web i pel fet d’accedir-hi.
 
A l’accedir a Tresmacarrons vostè es compromet a complir amb la totalitat de condicions descrites en el present Avís Legal i a abstenir-se de realitzar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic amb aquesta.
 

Propietat Intel·lectual o Industrial de Tresmacarrons

El domini “tresmacarrons.com”, el disseny i el codi web de la pàgina web i tots els contigus que hi apareixen (articles, textos, imatges, logotips, marques, eslògans, dissenys, etc.) són propietat de Tresmacarrons, SL, de tercers que han autoritzat l’ús a Tresmacarrons de forma exclusiva o de forma col·lectiva en estar sota el règim de llicències Creative Commons o similars.
 
Tals continguts respecten i estan protegits per totes les previsions legals legislació espanyola vigent en propietat industrial i intel·lectual. Per aquest motiu, queda expressament prohibit qualsevol tipus d’explotació (reproducció, copia, distribució, modificació, transformació, supressió o manipulació) dels continguts de Tresmacarrons sense la prèvia i expressa autorització de Tresmacarrons, SL o dels seus corresponents autors.
 
En cap cas, l’accés al present espai web o la interacció amb els seus continguts, suposa l’adquisició per part dels Usuaris ni de dret de propietat sobre els continguts que aquesta allotja o mostra.
 

Responsabilitat pels continguts propis

Qualsevol informació mostrada a Tresmacarrons, ja sigui en els continguts mostrats pel mateix espai web o en les diverses xarxes socials a ella vinculades, es consideren meres indicacions, informacions, opinions o recomanacions comercials.
 
Ni Tresmacarrons ni els seus responsables assumeixen cap mena de responsabilitat respecte a l’ús que els usuaris puguin arribar a fer dels continguts o informacions que es puguin publicar a la web o a les xarxes socials. Seguir o no els consells o indicacions exposats a Tresmacarrons recau sempre sobre el criteri i la responsabilitat de cada Usuari.
 
El responsable de la web també està exclòs de qualsevol responsabilitat respecte a tot allò relacionat amb la qualitat o el tracte dels serveis, restaurants, centres de restauració o receptes mostrats pels tercers a la web o en les xarxes socials.
 

Contingut de tercers

Dins dels continguts o serveis que es mostren a Tresmacarrons, es pot fer ús o enllaçar per mitjà d’hipervincles web a pàgines web o serveis d’altres llocs web o. L’ús o la mostra d’aquests continguts no implica necessàriament l’acceptació dels continguts que apareguin ni indica cap tipus de vinculació amb els seus autors.
 
En qualsevol cas recordar-li que tals llocs web es regiran segons les seves pròpies Condicions d’Ús o Avisos Legals, i en cap cas estan subjectes al present Avís Legal o la nostra Política de Privacitat. Per aquest motiu, et recomanem que revisis l’Avís Legal de cada lloc web per poder saber quina és la Política de Privacitat i les Condicions d’ús d’aquell lloc en concret.
 
Tresmacarrons i el seu responsable legal declinen, amb caràcter general, qualsevol tipus de responsabilitat en relació al contingut de tals enllaços, i es reserva el dret a eliminar, bloquejar o inutilitzar, qualsevol enllaç que redirigeixi a contingut que tinguem coneixement efectiu de la seva il·licitud.
 
Si algun usuari considera que un contingut o enllaç que aparegui a Tresmacarrons és il·lícit o contradiu el previst en els punts anteriors, pot dirigir-se a tresmacarrons@tresmacarrons.com i comunicar-ho. En aquest correu, us haureu d’identificar amb noms i cognoms, indicar una adreça de correu electrònic vàlida per a poder realitzar les comunicacions, identificar amb precisió l’enllaç o comentari que consideri irregular i indicar les causes per les quals considera il·lícit tal contingut.
 

Xarxes Socials

Tresmacarrons administra i gestiona el perfil “@Tresmacarrons” en diverses xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). Tals perfils es regeixen i s’utilitzen seguint els Termes i Condicions de cada xarxa social.
 
Cada usuari es lliure d’efectuar l’ingrés a tals xarxes socials així com a efectuar interaccions o publicar els seus propis continguts. En cap cas, ni Tresmacarrons ni el seu administrador, es fan responsables dels usos o actes que les empreses propietàries d’aquestes plataformes pugin fer o aplicar als Usuaris “seguidors” de Tresmacarrons.
 
L’administrador de les xarxes socials vinculades a Tresmacarrons es reserva el dret a eliminar i denunciar quants comentaris o publicacions consideri necessaris per a conservar la bona reputació de Tresmacarrons i dels seus col·laboradors, així com d’aquells comentaris que puguin resultar ofensius, denigrants o dels que es tingui un coneixement efectiu d’il·licitud per vulnerar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.
 
Per a més informació, consulti l’apartat de Xarxes Socials de la nostra Política de Privacitat i de Cookies
 

Sortejos

Tresmacarrons pot servir com a canal de promoció de concursos, promocions o sortejos relacionats amb la seva activitat. La realització de cadascun es realitzarà d’acord a les seves bases legals i pels Termes i Condicions de la plataforma EasyPromos (http://www.easypromosapp.com/es/)-
 
Especificar en tot cas que els sortejos i concursos de Tresmacarrons són gratuïts pels participants, pel que no és necessari, sota l’actual Llei de Regulació del Joc, en disposar d’un títol habilitant que li permeti exercir aquest tipus d’activitat.
 

Política d’enllaços o hipervincles web

En cas que vostè decideixi enllaçar a Tresmacarrons, haurà d’enviar-nos una sol·licitud a tresmacarrons@tresmacarrons.com per tal d’obtenir un cosnetiment exprès per a tal acte.
 
En tot cas, l’informem queden prohibits els enllaços a la Pàgina Web des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes o de qualsevol altre tipus que pugui oferir informació falsa o perjudicial per a Tresmacarrons o algun dels seus col·laboradors o clients.
 

Jurisdicció i legislació

Tresmacarrons es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar en relació amb els serveis prestats a través de la web, seran competents els tribunals de Mataró (Barcelona, Espanya).
 
Els responsables de Tresmacarrons es reserven el dret a exercir totes aquelles accions que estiguin disponibles pel dret per a exigir responsabilitats derivades de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal per part de l’usuari.
 

Canvis en la Política de Privacitat

Ens reservem el dret a modificar aquest Avís Legal en qualsevol moment. En cas de produir-se una modificació, s’actualitzarà la data d’actualització fixada a l’inici d’aquesta Política de Privacitat la qual marcarà la data d’inici de vigència de l’actualització. És la seva responsabilitat revisar l’esmentat apartat periòdicament per informar-se de qualsevol modificació.